قیمت ها

قیمت و خدمات

عادی

$ 29
 • ایمپلنت دندان
 • یک خدمت دیگر
 • خدمت دیگر
 • --
 • --
 • --
خرید کنید

استاندارد

$ 39
 • ایمپلنت دندان
 • یک خدمت دیگر
 • خدمت دیگر
 • خدمت دیگر
 • --
 • --
خرید کنید

کسب و کار

$ 59
 • ایمپلنت دندان
 • خدمت دیگر
 • یک خدمت دیگر
 • خدمت دیگر
 • یک خدمت دیگر
 • --
خرید کنید

حرفه ای

$ 99
 • ایمپلنت دندان
 • خدمت دیگر
 • ایمپلنت دندان
 • خدمت دیگر
 • یک خدمت دیگر
 • خدمت دیگر
خرید کنید

به کمک درمانی نیاز دارید ؟

X